Members

Zhixin Building, Tongji University
4800 Caoan Road, Shanghai, China

Placeholder image

Miaojing Shi

miaojing.shi@kcl.ac.uk

Post-doctoral Fellow

Placeholder image

Zijie Yue

zijie.yue@kcl.ac.uk

PhDs

Placeholder image

Linfeng Yuan

linfengyuan1997@gmail.com

Masters

Placeholder image

Xiaowen Zhang

790646284@qq.com